12-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات
13-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات
14-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات
15-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات
16&17-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات
18-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات
19-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات
20-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات
21-گۆڤارێکی وه‌رزی تایبه‌ته‌ به‌ هه‌ڵبژاردن ده‌زگای هه‌ڵبژاردن یه‌کێتیی نیشتمانیی کوردستان ده‌ریده‌کات